Revision history of "Sigríður Friðriksdóttir (Landamótum)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:37, 25 October 2015Viglundur talk contribs 1,396 bytes +1,396 Ný síða: '''Sigríður Friðriksdóttir''' húsfreyja á Landamótum fæddist 30. júní 1917 í Ólafsfirði og lést 27. febrúar 1995.<br> Foreldrar hennar voru Friðrik Jónsson sjóma...