Revision history of "Hringsker"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 22:22, 4 October 2009Viglundur talk contribs 303 bytes +303 Ný síða: '''Hringsker'''<br> var skammt austan við syðri hafnargarðinn. Þar var áður skipum fest við klettana og er sagt að þar hafi sést merki járnanna, er héldu skipsfestunum. {{Hei...