Revision history of "Gömul myndbönd"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:52, 25 May 2007Smari talk contribs 496 bytes +496 Öll myndböndin sem ég setti inn í þessari hollu. Yfirleitt myndum við ekki gera þetta svona samt...