Revision history of "Gömul myndbönd"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:52, 25 May 2007Smari (talk | contribs). . (496 bytes) (+496). . (Öll myndböndin sem ég setti inn í þessari hollu. Yfirleitt myndum við ekki gera þetta svona samt...)